• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
dr.sc. Robert Antonić

dr.sc. Robert Antonić

doc.dr.sc., dr.med.dent dr.sc. Robert Antonić

Pohađao je studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je 1997. i diplomirao te stekao titulu doktora dentalne medicine. Nakon diplome odrađuje pripravnički staž u Domu zdravlja Rijeka. 

2000. se zapošljava kao asistent na Katedri za dentalnu protetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci. Tijekom 2003. započinje odrađivati specijalistički staž iz dentalne protetike u Domu zdravlja Rijeka te pri klinici Fakulteta za dentalnu medicinu u Zagrebu. Po odrađenom specijalističkom stažu postaje specijalist stomatološke protetike. 

Željan napredovanja u struci i produbljivanja znanja iz dentalne medicine, 2004. upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu i po završetku istog stječe titulu magistra biomedicinskih znanosti iz polja dentalne medicine. Od 2006. godine, osim na Medicinskom fakultetu u Rijeci radi i na Klinici za dentalnu medicinu KBC Rijeka kao specijalist dentalne protetike. 

Tijekom 2010. brani doktorsku disertaciju i postaje doktor biomedicinskih znanosti iz polja dentalne medicine. Istovremeno prelazi u zvanje docenta na Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci. Bavi se sveučilišnom nastavom, znanstveno-istraživačkim radom te kliničkim specijalističkim radom. 

Od 2007. do 2016. sudjeluje kao istraživač na trima projektima pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta. Sudjeluje na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu te međunarodnim skupovima i tečajevima usavršavanja. 

Autor je i suautor brojnih znanstvenih i stručnih članaka, od kojih su neki indeksirani u SCIE i Current Contents bibliografskim bazama podataka. Dobitnik je nagrade za znanstveni rad na 2. kongresu protetičara u Zagrebu. 

Član je Hrvatske komore dentalne medicine, pri kojoj aktivno sudjeluje kao predavač za usavršavanje doktora dentalne medicine. Interesne sfere daljnjeg usavršavanja su protetika, kombinirani protetski radovi, implanto-protetika kao i sve popularnija estetska dentalna medicina. Govori engleski i talijanski jezik.

Prijavite se na newsletter