• Rijeka
 • +385 51 648 900
 • 7:00 - 20:00
 • Poreč
 • +385 52 496 350
 • 7:30 - 17:00

VIDEO NADZOR / VIDEO SURVEILANCE / VIDEO SORVEGLIANZA / VIDEOÜBERWACHUNG

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

Podaci koje smo Vam obvezni pružiti sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka:

Voditelj obrade osobnih podataka:

POLIKLINIKA RIDENT društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz područja dentalne medicine i dentalni laboratorij, Franje Čandeka 39, 51000 Rijeka, Podružnica Poreč, Istarska 1a, 52440 Poreč, OIB: 57260863791 (u daljnjem tekstu: Poliklinika RIDENT d.o.o.).

Izvršitelj obrade:

SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 33679708526.

Kategorije osobnih podataka koje Poliklinika RIDENT d.o.o. prikuplja i obrađuje:

Poliklinika RIDENT d.o.o. opremljena je sustavom video nadzora stoga prikuplja i obrađuje osobne podatke korištenjem sustava video nadzora koji bilježi podatke izgleda i kretanja osoba a podrazumjeva stvaranje snimke (video zapisa) koja čini ili je namjenjena da čini dio sustava pohrane.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Poliklinike RIDENT d.o.o.:

Ime i prezime: Danijela Stojanović,mag.iur., Adresa i mjesto rada: Franje Čandeka 39, 51 000 Rijeka

E-mail adresa: danijela.stojanovic@rident.hr , Broj telefona:+385 (0)51 648 900, Broj faxa: +385 (0)51 648 928.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka:

Poliklinika RIDENT d.o.o. koristi sustav video nadzora radi sprječavanja incidenata u vezi sa sigurnošću i zaštitom zaposlenika, pacijenata, drugih posjetitelja i imovine Poliklinike RIDENT d.o.o. odnosno za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema navedenim osobama i imovini Poliklinike.

Opseg prikupljanja i daljnja obrada osobnih podataka korištenjem sustava video nadzora ograničena je na ispunjenje svrhe koja je nužna i opravdana za zaštitu i sigurnost zaposlenika, pacijenata, posjetitelja kao i imovine Poliklinike.

Video nadzorom su obuhvaćene prostorije čekaonice, prostor oko Poliklinike, vanjsko parkiralište i zatvorena garaža, a čiji je nadzor nužan radi postizanja gore navedene svrhe.

Sustavom video nadzora nadzire se, dakle, minimalno područje potrebno za jamčenje sigurnosti osobama i imovini Poliklinike RIDENT d.o.o.koja obrađuje Vaše osobne podatke samo u opisane svrhe.

Način obrade osobnih podataka:

Osobni podaci prikupljeni putem video nadzorne kamere pohranjuju se na elektronskom mediju uz primjenu svih propisanih i prikladnih mjera zaštite osobnih podataka u tehničkom, organizacijskom i kadrovskom smislu na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti i povjerljivosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Pristup video snimaču i bazi podataka snimljenog materijala omogućen je samo odgovornim osobama Poliklinike RIDENT d.o.o.i od njih ovlaštenih osoba, putem korisničkog imena i lozinke, te odgovornim osobama Izvšitelja obrade, a sve kako bi se osigurala povjerljivost podataka i spriječio daljnji neovlašteni pristup i obrada.

Sustav video nadzora ima uspostavljen automatizirani zapis za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora (sustav logova), a evidencija sadržava vrijeme i mjesto pristupa te oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima.

Pravna osnova obrade osobnih podataka prikupljenih putem videonadzora:

Poliklinika RIDENT d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Općom uredbom o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

Razdoblje pohrane osobnih podataka prikupljenih videonadzorom:

Podaci dobiveni video nadzornom kamerom (video snimke) se pohranjuju na razdoblje od 15 dana te se nakon proteka tog vremena video zapisi brišu ili trajno uništavaju na odgovarajući način. U slučaju opravdane potrebe, podaci dobiveni video nadzorom mogu se čuvati dulje od navedenog razdoblja uz ispunjenje određenih uvjeta propisanih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

VAŠA PRAVA U POGLEDU PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

VIDEONADZOROM

U svakom trenutku su Vam zajamčena sljedeća prava:

 • Pravo na pristup osobnim podacima

Vaše je pravo od Poliklinike RIDENT d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.

 • Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.

 • Pravo na brisanje

Imate pravo od Poliklinike RIDENT d.o.o. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.

 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka

Imate ima pravo od Poliklinike RIDENT d.o.o. ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima.

 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu

Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.

 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR- 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax: 00385 (0)1 4609 099, E-mail: azop@azop.hr , web: www.azop.hr

*Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Poliklinike RIDENT d.o.o. ili putem službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci navedeni u obavijesti te objavljeni na web stranici Poliklinike.

NOTIFICATION ABOUT COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA COLLECTED BY VIDEO SURVEILLANCE

NOTIFICATION ABOUT COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA COLLECTED BY VIDEO SURVEILLANCE


The data we are obliged to provide in accordance with the regulations governing the protection of personal data :

Identity and contact details of the controller:

Polyclinic RIDENT, a limited company for medical treatments in the field of dental medicine and dental laboratory, Franje Čandeka 39, 51000 Rijeka, Poreč branch office of the polyclinic, Istarska 1a, 52440 Poreč, OIB: 57260863791 (hereinafter: Polyclinic RIDENT Ltd.).

Processor:

SECURITAS HRVATSKA Ltd., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 33679708526.

Categories of personal data collected and processed by the Polyclinic RIDENT Ltd.:

Polyclinic RIDENT Ltd. has a video surveillance system hence it collects and processes personal data by using a video surveillance system which records data concerning features and movements of persons meaning it creates a video recording which is or is intended to be part of the storage system.

Contact details of the Data Protection Officer of the Polyclinic RIDENT Ltd.:

Name and surname: Danijela Stojanović, mag.iur., Address and place of work: Franje Čandeka 39, 51 000 Rijeka

E-mail address: danijela.stojanovic@rident.hr, Phone: +385 (0) 51 648 900, Fax: +385 (0) 51 648 928.

Purpose of the processing for which the personal data are intended:

Polyclinic RIDENT Ltd. uses a video surveillance system to prevent incidents concerning security and protection of employees, patients, other visitors and assets of the Polyclinic RIDENT Ltd., i.e. to prevent illegal actions towards mentioned persons and assets of the Polyclinic RIDENT Ltd.

The extent of collection and further processing of personal data by using a video surveillance system is limited to the fulfilment of purpose which is necessary and justified for the protection and security of the employees, patients, visitors as well as the assets of the Polyclinic.

Video surveillance includes the waiting rooms, the surroundings of the Polyclinic, the outdoors parking space and the closed garage. The surveillance is required to achieve the above mentioned purpose. The video surveillance system monitors the minimum area necessary to guarantee security of persons and assets of the Polyclinic RIDENT Ltd. which processes your personal data only for the above mentioned purposes.

Personal Data Processing Method:

The personal data collected through video surveillance is stored on electronic media with the application of all prescribed and appropriate legal, organisational and technical measures thus providing the appropriate security and privacy, including protection from unauthorised and illegal processing and accidental loss, deletion or damage.

The video recorder and the data base content can be accessed only by authorised personnel of the Polyclinic RIDENT Ltd. and persons authorised by them, through a user name and password, and also by the person authorised by the Processor, with the intent to secure privacy of the data and to prevent further unauthorized access and processing.

The video surveillance system has enabled an automated record that documents video surveillance data access (system logs). Such tracking includes the time and the place of access and also the marking of the persons accessing the data.

The legal basis for processing personal data collected through video surveillance:

Polyclinic RIDENT Ltd. collects and processes your personal information according to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and the Law on the implementation of the general data protection regulation.

The period for which the personal data collected by video surveillance will be stored:

Data collected by video surveillance (video recordings) is stored for a period of 15 days and is by expiry appropriately deleted or permanently destroyed. In case of justified need, data collected by video surveillance can be stored longer than the specified period by fulfilling certain conditions prescribed by the Law on the implementation of the general data protection regulation.

YOUR RIGHTS REGARDING THE PURPOSE OF COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA
BY POLYCLINIC RIDENT THROUGH VIDEO SURVEILLANCE

At any time you have the following rights guaranteed :

 • Right to access by the data subject to a personal data:

It is your right to request from the controller access to your personal data and obtain confirmation from RIDENT Polyclinic whether your personal data, processing information, processing categories, recipients, storage time and the right to request rectification, erasure, restriction of processing or right to object.

 • Right to rectification:

You have the right to rectification of inaccurate personal data or right to have incomplete personal data completed.

 • Right to erasure:

You have the right to obtain from the controller the erasure of personal data relating to you under certain conditions, unless their custody is not prescribed by law.

 • Right to restriction of processing:

You have the right to obtain from the controller restriction of processing under certain conditions.

 • Right to object:

You always have the right to object to processing, on grounds relating to your particular situation, at any time to

process of personal data concerning of you.

 • Right to data portability:

You have the right to receive the personal data concerning of you which it was provided to a controller and have the right to transmit those data to another controller and, if it is technically feasible, the data portability will be carried out by automated means.

 • Right to lodge a complaint with a supervisory authority:

Personal data protection agency : Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR- 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax: 00385 (0)1 4609 099, E-mail: azop@azop.hr , web: www.azop.hr

* You can obtain all these rights at any time by writing to the Polyclinic RIDENT or through a Personal Data Protection Officer whose contact information is listed in the notice and published on the Polyclinic website.

AVVISO SULLA RACCOTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

AVVISO SULLA RACCOTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Dati che abbiamo l'obbligo di presentarVi ai sensi delle disposizioni che regolano la tutela dei dati personali:

Titolare del trattamento dei dati personali:

POLICLINICO RIDENT società a responsabilità limitata per lo svolgimento delle attività sanitarie nel settore dell'odontoiatria e laboratorio odontotecnico, Via Franje Čandeka 39, 51000 Rijeka (Fiume), Filiale di Poreč (Parenzo), Via Istarska 1a, 52440 Poreč (Parenzo), OIB (P.IVA): 57260863791 (nel testo in seguito: Policlinico RIDENT S.r.l.).

Responsabile del trattamento:

SECURITAS HRVATSKA d.o.o. (S.r.l.), Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb (Zagabria), OIB (P.IVA): 33679708526.

Categoria dei dati personali che il Policlinico RIDENT S.r.l. raccoglie e tratta:

Il Policlinico RIDENT S.r.l. è attrezzato con il sistema di videosorveglianza e quindi raccoglie e tratta i dati personali mediante l'utilizzazione del sistema di video sorveglianza che registra l'aspetto e il movimento delle persone il che significa che esegue la registrazione delle immagini (video immagini) che servono o che vengono utilizzate per fare parte del sistema di archiviazione.

Dati del funzionario addetto alla protezione dei dati personali del Policlinico RIDENT S.r.l.:

Nome e cognome: Danijela Stojanović,mag.iur., Indirizzo e luogo di lavoro: Via Franje Čandeka 39, 51 000 Rijeka (Fiume)

Indirizzo di posta elettronica: danijela.stojanovic@rident.hr , Numero di telefono: +385 (0)51 648 900, Numero di fax: +385 (0)51 648 928.

Finalità di trattamento dei Suoi dati personali:

Il Policlinico RIDENT S.r.l. utilizza il sistema di video sorveglianza per evitare incidenti inerenti la sicurezza e la tutela dei dipendenti, dei pazienti, dei visitatori e dei beni del Policlinico RIDENT S.r.l. cioè per evitare azioni illecite indirizzate verso le persone prima indicate e verso i beni del Policlinico.

Il volume della raccolta e il successivo trattamento dei dati personali mediante l'utilizzazione del sistema di video sorveglianza e limitato all'adempimento della finalità che è indispensabile e giustificato per mantenere la sicurezza dei dipendenti, dei pazienti, dei visitatori e dei beni del Policlinico.

Con il sistema di video sorveglianza sono coperti gli spazi della sala d'attesa, lo spazio attorno al Policlinico, il parcheggio esterno, la sorveglianza dei quali è necessaria per le finalità sopra indicate.

Con il sistema di videosorveglianza è quindi coperto solo uno spazio minimo necessario per garantire la sicurezza alle persone e ai beni. Il Policlinico RIDENT S.r.l. tratta i Vostri dati personali solo per le finalità descritte.

Modalità di trattamento dei dati personali:

I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vengono archiviati su media elettronici con l'applicazione di tutte le misure di sicurezza prescritte e adeguate alla tutela dei dati personali in senso tecnico, organizzativo e di organizzazione dei quadri nel modo che viene assicurato il livello di sicurezza adeguato e la privacy, inclusa la tutela dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita causale, dalla distruzione o dal danneggiamento.

L'accesso al video registratore e alla base dati del materiale registrato è possibile solo alle persone responsabili del Policlinico RIDENT S.r.l. e dalle persone autorizzate dallo stesso, tramite l'username e la password, e alle persone responsabili del Responsabile del trattamento, il tutto per assicurare la privacy dei dati e per impedire l'accesso e il trattamento non autorizzati.

Il sistema di videosorveglianza possiede la registrazione automatica incorporata per evidenziare l'accesso alle videoregistrazioni di sorveglianza (sistema di log), tale evidenza include l'ora, il luogo di accesso e l'indicazione delle persone che hanno eseguito l'accesso ai dati.

Liceità del trattamento dei dati personali raccolti tramite la videosorveglianza:

Il Policlinico RIDENT S.r.l. raccoglie e tratta i Vostri dati personali ai sensi della disposizione dell'UE n. 2016/679 sulla tutela dell'individuo inerente la raccolta dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e sull'abolizione della Direttiva 95/46/UE (Disposizione generale sulla tutela dei dati) e della Legge sull'attuazione della disposizione sulla tutela dei dati.

Periodo di archiviazione dei dati personali raccolti tramite la video sorveglianza:

I dati ottenuti con il sistema di videoregistrazione (immagini video) vengono archiviate per il periodo di 15 giorni e dopo il passare di tale periodo vengono cancellati oppure distrutti permanentemente in modo adeguato. In caso di necessità giustificate, i dati ottenuti con la videosorveglianza possono essere custoditi pure per un periodo più lungo di quello indicato con previo adempimento di determinate condizioni prescritte dalla Legge sull'esecuzione delle Disposizioni generali sulla tutela dei dati.

SUOI DIRITTI INERENTI LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

In ogni momento Vi sono garantiti i seguenti diritti:

 • Diritto all'accesso a tutti i dati personali

È Suo diritto ricevere dal Policlinico RIDENT S.r.l. l'attestato sul trattamento dei Suoi dati personali, le informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali in questione, sui destinatari di tali dati, sul periodo di conservazione e sull'esistenza del diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento oppure di opporsi al loro trattamento.

 • Diritto alla rettifica

Ha il diritto di richiedere la rettifica dei dati sbagliati oppure di integrare i dati personali incompleti.

 • Diritto alla cancellazione

Ha il diritto di richiedere al Policlinico RIDENT S.r.l. e di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali che la riguardano per determinati motivi, tranne nel caso la custodia degli stessi sia prescritta dalla legge.

 • Diritto alla limitazione di trattamento dei dati personali

Ha il diritto di ottenere dal Policlinico RIDENT S.r.l. la limitazione del trattamento che si riferisce a Lei per determinate ipotesi.

 • Diritto di opposizione al trattamento

Ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in ogni momento

 • Diritto alla portabilità dei dati

Ha il diritto di trasmettere i propri dati personali a un altro titolare del trattamento, nel caso ciò sia tecnicamente eseguibile, il trasferimento sarà eseguito con mezzi automatizzati

 • Diritto a proporre reclami all'autorità di controllo.

Agenzia per la protezione dei dati personali: "Agencija za zaštitu osobnih podatala", Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail:azop@azop.hr, web: www.azop.hr ".

* Tutti i diritti sopra indicati possono essere conseguiti in ogni momento rivolgendosi in forma scritta al Policlinico RIDENT S.r.l. oppure tramite il funzionario per la tutela dei dati personali i dati del quale sono indicati nell'avviso e sono pubblicati sul sito web del Policlinico.

INFORMATIONEN ZUR ERHEBUNG UND VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN DURCH VIDEOÜBERWACHUNG

AVVISO SULLA RACCOTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Dati che abbiamo l'obbligo di presentarVi ai sensi delle disposizioni che regolano la tutela dei dati personali:

Titolare del trattamento dei dati personali:

POLICLINICO RIDENT società a responsabilità limitata per lo svolgimento delle attività sanitarie nel settore dell'odontoiatria e laboratorio odontotecnico, Via Franje Čandeka 39, 51000 Rijeka (Fiume), Filiale di Poreč (Parenzo), Via Istarska 1a, 52440 Poreč (Parenzo), OIB (P.IVA): 57260863791 (nel testo in seguito: Policlinico RIDENT S.r.l.).

Responsabile del trattamento:

SECURITAS HRVATSKA d.o.o. (S.r.l.), Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb (Zagabria), OIB (P.IVA): 33679708526.

Categoria dei dati personali che il Policlinico RIDENT S.r.l. raccoglie e tratta:

Il Policlinico RIDENT S.r.l. è attrezzato con il sistema di videosorveglianza e quindi raccoglie e tratta i dati personali mediante l'utilizzazione del sistema di video sorveglianza che registra l'aspetto e il movimento delle persone il che significa che esegue la registrazione delle immagini (video immagini) che servono o che vengono utilizzate per fare parte del sistema di archiviazione.

Dati del funzionario addetto alla protezione dei dati personali del Policlinico RIDENT S.r.l.:

Nome e cognome: Danijela Stojanović,mag.iur., Indirizzo e luogo di lavoro: Via Franje Čandeka 39, 51 000 Rijeka (Fiume)

Indirizzo di posta elettronica: danijela.stojanovic@rident.hr , Numero di telefono: +385 (0)51 648 900, Numero di fax: +385 (0)51 648 928.

Finalità di trattamento dei Suoi dati personali:

Il Policlinico RIDENT S.r.l. utilizza il sistema di video sorveglianza per evitare incidenti inerenti la sicurezza e la tutela dei dipendenti, dei pazienti, dei visitatori e dei beni del Policlinico RIDENT S.r.l. cioè per evitare azioni illecite indirizzate verso le persone prima indicate e verso i beni del Policlinico.

Il volume della raccolta e il successivo trattamento dei dati personali mediante l'utilizzazione del sistema di video sorveglianza e limitato all'adempimento della finalità che è indispensabile e giustificato per mantenere la sicurezza dei dipendenti, dei pazienti, dei visitatori e dei beni del Policlinico.

Con il sistema di video sorveglianza sono coperti gli spazi della sala d'attesa, lo spazio attorno al Policlinico, il parcheggio esterno, la sorveglianza dei quali è necessaria per le finalità sopra indicate.

Con il sistema di videosorveglianza è quindi coperto solo uno spazio minimo necessario per garantire la sicurezza alle persone e ai beni. Il Policlinico RIDENT S.r.l. tratta i Vostri dati personali solo per le finalità descritte.

Modalità di trattamento dei dati personali:

I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vengono archiviati su media elettronici con l'applicazione di tutte le misure di sicurezza prescritte e adeguate alla tutela dei dati personali in senso tecnico, organizzativo e di organizzazione dei quadri nel modo che viene assicurato il livello di sicurezza adeguato e la privacy, inclusa la tutela dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita causale, dalla distruzione o dal danneggiamento.

L'accesso al video registratore e alla base dati del materiale registrato è possibile solo alle persone responsabili del Policlinico RIDENT S.r.l. e dalle persone autorizzate dallo stesso, tramite l'username e la password, e alle persone responsabili del Responsabile del trattamento, il tutto per assicurare la privacy dei dati e per impedire l'accesso e il trattamento non autorizzati.

Il sistema di videosorveglianza possiede la registrazione automatica incorporata per evidenziare l'accesso alle videoregistrazioni di sorveglianza (sistema di log), tale evidenza include l'ora, il luogo di accesso e l'indicazione delle persone che hanno eseguito l'accesso ai dati.

Liceità del trattamento dei dati personali raccolti tramite la videosorveglianza:

Il Policlinico RIDENT S.r.l. raccoglie e tratta i Vostri dati personali ai sensi della disposizione dell'UE n. 2016/679 sulla tutela dell'individuo inerente la raccolta dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e sull'abolizione della Direttiva 95/46/UE (Disposizione generale sulla tutela dei dati) e della Legge sull'attuazione della disposizione sulla tutela dei dati.

Periodo di archiviazione dei dati personali raccolti tramite la video sorveglianza:

I dati ottenuti con il sistema di videoregistrazione (immagini video) vengono archiviate per il periodo di 15 giorni e dopo il passare di tale periodo vengono cancellati oppure distrutti permanentemente in modo adeguato. In caso di necessità giustificate, i dati ottenuti con la videosorveglianza possono essere custoditi pure per un periodo più lungo di quello indicato con previo adempimento di determinate condizioni prescritte dalla Legge sull'esecuzione delle Disposizioni generali sulla tutela dei dati.

SUOI DIRITTI INERENTI LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

In ogni momento Vi sono garantiti i seguenti diritti:

 • Diritto all'accesso a tutti i dati personali

È Suo diritto ricevere dal Policlinico RIDENT S.r.l. l'attestato sul trattamento dei Suoi dati personali, le informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali in questione, sui destinatari di tali dati, sul periodo di conservazione e sull'esistenza del diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento oppure di opporsi al loro trattamento.

 • Diritto alla rettifica

Ha il diritto di richiedere la rettifica dei dati sbagliati oppure di integrare i dati personali incompleti.

 • Diritto alla cancellazione

Ha il diritto di richiedere al Policlinico RIDENT S.r.l. e di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali che la riguardano per determinati motivi, tranne nel caso la custodia degli stessi sia prescritta dalla legge.

 • Diritto alla limitazione di trattamento dei dati personali

Ha il diritto di ottenere dal Policlinico RIDENT S.r.l. la limitazione del trattamento che si riferisce a Lei per determinate ipotesi.

 • Diritto di opposizione al trattamento

Ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in ogni momento

 • Diritto alla portabilità dei dati

Ha il diritto di trasmettere i propri dati personali a un altro titolare del trattamento, nel caso ciò sia tecnicamente eseguibile, il trasferimento sarà eseguito con mezzi automatizzati

 • Diritto a proporre reclami all'autorità di controllo.

Agenzia per la protezione dei dati personali: "Agencija za zaštitu osobnih podatala", Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail:azop@azop.hr, web: www.azop.hr ".

* Tutti i diritti sopra indicati possono essere conseguiti in ogni momento rivolgendosi in forma scritta al Policlinico RIDENT S.r.l. oppure tramite il funzionario per la tutela dei dati personali i dati del quale sono indicati nell'avviso e sono pubblicati sul sito web del Policlinico.

Prijavite se na newsletter