Prava pacijenata

Obavijest o zaštiti prava pacijenata

Zbog Vaše sigurnosti i zadovoljstva, te izgradnje međusobnog povjerenja, razumijevanja i partnerskog odnosa Vas kao pacijenta i zdravstvenih djelatnika, želimo Vas podsjetiti na Vaša osnovna prava regulirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08).

PRAVO NA SUODLUČIVANJE

Pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka.

Iznimno, ova prava mogu biti ograničena kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem u slučajevima i na način koji propisuje Zakon o zaštiti prava pacijenata.

Pravo na obaviještenost

Imate pravo na Vama razumljiv i pristupačan način biti potpuno obaviješteni o:

  • Vašem zdravstvenom stanju i medicinskoj procjeni rezultata i ishoda dijagnostičkog ili terapijskog postupka,
  • preporučenim pregledima i zahvatima te prednostima i rizicima njihovog obavljanja ili neobavljanja kao i planiranim datumima za njihovo obavljanje,
  • ishodu liječenja,
  • Vašem pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima,
  • mogućim zamjenama za preporučene postupke,
  • tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
  • preporučenom načinu života,
  • pravima iz zdravstvenoga osiguranja te postupcima za ostvarivanje tih prava.

Obavijest će Vam, na Vaš usmeni ili pisani zahtjev, dati liječnik koji Vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o Vašem zdravstvenom stanju, koje je na Vaš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji vam nije izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu.

Vaše je pravo da prije svakog postupka budete obaviješteni o imenima i osposobljenosti osoblja koje Vam izravno pruža zdravstvenu uslugu, te da nakon svakog postupka budete obaviješteni o uspjehu ili neuspjehu i rezultatima postupka, kao i o razlozima eventualnih različitosti rezultata od očekivanih.

Vaše je pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih postupaka i mjera.

Ukoliko ste osoba s punom poslovnom sposobnošću, ne možete se odreći prava na obaviještenost u slučajevima u kojima morate biti svjesni prirode svoje bolesti, kako ne biste ugrozili zdravlje drugih osoba, ali imate pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti osobu koja će biti obaviještena umjesto Vas.

Pravo na obaviještenost o pacijentu s umanjenom sposobnošću rasuđivanja, u skladu s dobi, odnosno s fizičkim, mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnik/skrbnik.

Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka

Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja zdravlja Vas samih ili drugih osoba. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti.

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluho-slijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili iskazanom izjavom pred dva svjedoka o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

PRAVO NA POVJERLJIVOST

Imate pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje Vašeg zdravlja te imate pravo dati pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o Vašem zdravstvenom stanju te imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.

PRAVO NA PRIVATNOST

Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege imate pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

PRAVO NA PRISTUP MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI

Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i zahtjev preslike medicinske dokumentacije ima bračni ili izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik/skrbnik. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

PRAVO NA ZAŠTITU PACIJENATA KOD SUDJELOVANJA U ZNANSTVENIM ISTRAŽIVANJA

Ukoliko sudjelujete u znanstvenom istraživanju, Vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivo pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama kao i rizicima istraživanja te dati svoj izričiti pristanak u vidu pisane suglasnosti za sudjelovanje u istraživanju ili medicinskoj nastavi.

Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može suglasnost povući u bilo koje vrijeme.

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE

Vaše je pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava. Ukoliko smatrate da Vam je pri pružanju zdravstvene zaštite nanesena šteta, istu ćete moći potraživati podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Molimo Vas da prije podnošenja tužbe upoznate Upravu sa zahtjevom za naknadu štete kako bi spor pokušali riješiti mirnim putem.